Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Fræðslunefnd Dalabyggðar - erindisbréf


 

I. Stjórnskipuleg staða

Fræðslunefnd heyrir beint undir sveitarstjórn Dalabyggðar. Nefndin hefur umsjón með og er sveitarstjórn til ráðgjafar í málefnum grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla, framhaldsskóla og málefnum símenntunar. Æskulýðs- og íþróttamál heyra einnig undir fræðslunefndina.A ð öðru leiti starfar nefndin samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum um þá málaflokka sem undir hana heyra, ásamt starfsháttum undirnefnda sveitarstjórnar Dalabyggðar.

 

II. Nefndarskipan og réttur til fundarsetu

Sveitarstjórn skal á fyrsta eða öðrum fundi, að afloknum sveitarstjórnarkosningum kjósa fimm fulltrúa í fræðslunefnd og jafn marga til vara. Sveitarstjórn kýs formann nefndarinnar, en varaformaður og ritari skulu kosnir af nefndinni á fyrsta fundi hennar. Heimilt er að ráða sérstakan fundarritara utan nefndarinnar en áður skal vera búið að tryggja fjárheimild í sveitarstjórn til þess.

 

Kjörtímabil nefndarinnar er hið sama og sveitarstjórnar. Auk nefndarmanna á sveitarstjóri rétt til fundarsetu með málfrelsi og tillögurétt. Sama rétt eiga eftirtaldir:

Þegar fjallað er um málefni grunnskóla.

1. Skólastjóri grunnskóla eða aðstoðarskólastjóri í forföllum skólastjóra.

2. Fulltrúi kennara.

3. Fulltrúi foreldra grunnskólabarna.

Þegar fjallað er um málefni leikskóla.

1. Skólastjóri leikskóla.

2. Fulltrúi foreldra leikskólabarna.

Þegar fjallað er um málefni tónlistarskóla.

1. Skólastjóri tónlistarskóla.

2. Fulltrúi foreldra barna í tónlistarskólanum.

Þegar fjallað er um æskulýðsmál.

1. Æskulýðsfulltrúi (sé hann starfandi hjá sveitarfélaginu).

 

Starfsmönnum sveitarfélagsins er skylt að sitja fundi fræðslunefndar sé þess óskað, nema lögmæt forföll hamli, skulu þau þá tilkynnt formanni nefndarinnar. Fræðslunefnd er ennfremur heimilt að kalla á fund sinn aðila til viðræðna um tiltekin mál og skal nefndin þá samþykkja viðveru þess sem boðaður er.

 

III. Hlutverk og verkefni

Meginhlutverk fræðslunefndar er að setja markmið og móta stefnu í skólamálum sveitarfélagsins, og sjá um að öll börn í sveitarfélaginu njóti lögboðinnar fræðslu.

 

Eftirfarandi fellur undir verksvið nefndarinnar:

· Að sjá um að allir nemendur á skyldunámsstigi hljóti sem besta aðstöðu og jöfnust tækifæri til náms og að skólarnir veiti sérhverjum nemanda fræðslu eftir aldri sínum og þroska og í samræmi við gildandi námsskrár á hverjum tíma.

·  Gera tillögur að fjárhagsáætlun til sveitarstjórnar um útgjaldaliði þeirra málaflokka sem heyra undir nefndina í samstarfi við viðkomandi starfsmenn.

·  Fylgjast með og stuðla að því að skólar í sveitarfélaginu eigi aðgang að sérfræðiþjónustu í samræmi við lög og reglugerðir.

·  Staðfesta áætlun um starfstíma skóla ár hvert og fylgjast með framkvæmd náms og kennslu í leik- og grunnskólum, auk þess að veita umsögn um skólanámskrá.

· Hlutast til um að í daglegum akstri skólabarna sé farið eftir gildandi fyrirmælum og reglum í þeim efnum.

· Að hafa samráð við heilbrigðisþjónustu um skipulagningu og fyrirkomulag heilsugæslu.

· Stuðla að tengslum og samstarfi milli leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla.

· Stuðla að tengslum milli tómstundastarfs og grunnskóla yfir vetrarmánuðina.

· Að fjalla um málefni félagsmiðstöðvar unglinga, leikaðstöðu barna og íþróttaaðstöðu almennings í sveitarfélaginu.

· Fara með málefni framhaldsskóla fyrir hönd sveitarfélagsins.

· Sjá til þess, í samráði við skólastjóra að lausar stöður séu auglýstar.

· Fylgja því eftir að frá ráðningum lausráðinna starfsmanna verði gengið hjá skólastjóra og sveitarstjórn.

· Að fjalla um skólamannvirki og nýtingu þeirra.

· Að fjalla um önnur þau mál sem sveitarstjórn kann að fela nefndinni.

 

IV. Fundir og starfshættir

Formaður undirbýr nefndarfundi og sér um að nefndin sé boðuð til fundar með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá, a.m.k. einum sólarhring fyrir fund. Komi upp mál sem krefst skjótrar úrlausnar nefndarinnar getur fyrirvari um fundarboðun verið skemmri.

 

Fræðslunefnd skal að jafnaði koma saman fyrir luktum dyrum á fastákveðnum fundartíma, eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. Heimilt er þó að fella niður einstaka fund að mati formanns. Aukafundi skal halda ef sveitarstjóri, formaður nefndarinnar eða a.m.k. tveir nefndarmenn óska þess, enda sé fundarefni tilgreint.  Nefndin getur auglýst einstaka fundi sína opna og/eða staðið fyrir kynningarfundum vegna starfa sinna eða þeirra verkefna sem til umfjöllunar eru hjá nefndinni.

 

Fundur telst lögmætur ef meira en helmingur fulltrúa er mættur á fundinn og getur fræðslunefnd enga bindandi ályktun gert nema fundur sé lögmætur.

 

Formaður nefndarinnar stjórnar fundum hennar og sér um að allt fari þar löglega og skipulega fram. Samþykktir um stjórn Dalabyggðar og fundarsköp sveitarstjórnar gilda um meðferð mála í  nefndinni, eftir því sem við á. Hann úrskurðar í ágreiningsmálum sem upp kunna að koma út af fundarsköpum en skjóta má úrskurði hans til úrlausnar nefndarinnar.

 

Heimilt er að taka mál til meðferðar í nefndinni þótt ekki sé það tilgreint í dagskrá. Þó er skylt að fresta afgreiðslu slíks máls ef einhver nefndarmanna óskar þess.

 

Mál er afgreitt með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá eða vísa því til afgreiðslu byggðaráðs, sveitarstjórnar eða sveitarstjóra og annarra starfsmanna sveitarfélagsins. Nefndin getur vísað málum til umsagnar annarra nefnda eða starfsfólks.

 

Nefndarmaður á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til meðferðar er í nefndinni.

 

Fundargerðir nefndarinnar skulu teknar á dagskrá byggðaráðs og/eða sveitarstjórnar og skal það gert svo fljótt sem unnt er að afloknum fundi. Ef fundargerðir innihalda ekki ályktanir eða tillögur sem þarfnast sérstakrar staðfestingar sveitarstjórnar eru fundargerðirnar lagðar fram til kynningar. Ef ályktanir eða tillögur þarfnast staðfestingar byggðaráðsins og/eða sveitarstjórnar ber að taka þær sérstaklega fyrir, enda sé í fundargerð nefndarinnar  skilmerkilega gerð grein fyrir þeirri fyrirætlan, með tillögu til byggðaráðs og/eða sveitarstjórnar þar að lútandi.

 

Nefndinni er heimilt að fresta afgreiðslu máls nema um sé að ræða mál sem að lögum ber að afgreiða fyrir tiltekinn tíma.  

 

Í því skyni að stuðla að hagræðingu, skilvirkni og hraðari málsmeðferð er  heimilt að að ákveða að fela öðrum aðilum en fræðslunefnd afgreiðslu mála sem ekki varða verulega fjárhag sveitarfélagsins. Afgreiðslum slíkra mála má þó ætíð  skjóta til nefndarinnar, byggðaráðs og/eða sveitarstjórnar. Nefndin setur nánari reglur um notkun slíkra heimilda og skulu þær staðfestar í sveitarstjórn.

 

V. Fundargerðir

Í fundargerð skal getið hvar og hvenær fundur er haldinn og hverjir sitji fundinn. Skrá skal þau mál sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, aðila máls og meginefni og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða skal greina í fundargerð hvernig atkvæði hafa skipst. Í lok fundar skal fundargerð lesin upp og skulu allir viðstaddir fundarmenn undirrita hana nema fræðslunefnd eða byggðaráð ákveði annað.


Fræðslunefnd getur ákveðið að fundargerðir verði skráðar í tölvu. Verði það gert skal bóka í gerðabók nefndarinnar númer fundar, hvar og hvenær fundurinn er haldinn og að fundargerð sé færð í tölvu. Þá skal færa í gerðabók fundarslit og greina blaðsíðutal fundargerða. Viðstaddir nefndarmenn skulu rita nöfn sín, við slit fundar, í gerðabók. Í lok fundarins skal tölvuskráð fundargerð prentuð út og hún undirrituð af fundarmönnum. Einnig skal formaður og a.m.k. einn fundarmanna setja upphafsstafi sína undir hverja blaðsíðu fundargerða sem blaðsíðusettar skulu í áframhaldandi töluröð. Undirritaðar tölvuskráðar fundargerðir skulu reglulega bundnar inn til varanlegrar varðveislu.


Nefndarmaður sem gera vill athugasemd við eitthvert atriði í fundargerð getur undirritað fundargerðina með fyrirvara um það atriði.

 

Trúnaðarmál eru færð í sérstaka trúnaðarbók sem er geymd í læstri hirslu á skrifstofu Dalabyggðar á milli funda. Ritari kemur fundargerðarbók.

 

VI. Eftirfylgni

Fræðslunefnd hefur með höndum framkvæmd þeirrar stefnu sem mótuð hefur verið á hverjum tíma varðandi fræðslumálsveitarfélagsins. Formaður og aðrir fulltrúar í fræðslunefnd skulu snúa sér til sveitarstjóra til að fylgja eftir þeim ákvörðunum og samþykktum sem ekki eru alfarið á verksviði fræðsunefndar að framfylgja.

 

VII. Réttindi og skyldur nefndarmanna

Fræðslunefndarmönnum er skylt að sækja alla fundi nefndarinnar, nema lögmæt forföll hamli, svo sem önnur brýnni skyldustörf eða veikindi. Geti nefndarmaður ekki sótt fund skal hann tilkynna forföll til skrifstofu sveitarfélagsins sem sér um að boða varamann. Sé fulltrúi forfallaður um lengri tíma skal hann tilkynna eða láta tilkynna forföllin til formanns, og varamaður tekur sæti hans í nefndinni.

 

Hver nefndarmaður á rétt á að koma máli á dagskrá fundar, enda skilar hann efni þess til nefndarformanns. Fulltrúar skulu hafa hag sveitarfélagsins að leiðarljósi við nefndarstörf sín en eru ekki bundnir af öðru en sannfæringu sinni, lögum og samþykktum um stjórn og fundarsköp Dalabyggðar í atkvæðagreiðslu um málefni  í nefndinni.

 

Nefndarmenn og aðrir þeir sem sækja fundi nefndarinnar skulu gæta þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt á að fara vegna einka- eða almannahagsmuna, samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskyldan helst áfram eftir að nefndarmaður lætur af þeim störfum.

 

Fulltrúa ber að víkja af fundi við meðferð og afgreiðslu máls sem varða hann sjálfan, skyldmenni eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti þar af. Honum er þó heimilt að gera stuttlega grein fyrir afstöðu sinni áður en hann víkur af fundi. Nefndarmaður sem veit hæfi sitt orka tvimælis ber að vekja athygli nefndarinnar á því.

 

VIII. Starfsmannamál

Sveitarstjórn ræður skólastjóra tónlistar-, leik- og grunnskóla og aðstoðarskólastjóra/deildarstjóra grunnskóla. Hafi annað ekki verið ákveðið veitir fræðslunefnd umsóknum um ofangreindar stöður  viðtöku. Að umsóknarfresti loknum skal nefndin fjalla um umsóknir eins fljótt og auðið er, og gefa rökstudda umsögn til sveitarstjórnar vegna tillögu um val á skólastjóra. Skólastjórar ráða kennara og annað starfsfólk skólanna, í samráði við fræðslunefnd.

 

IX. Lög og reglugerðir

Erindisbréf þetta byggist á ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 um verkefni sveitarfélaga og starfsemi nefnda á þeirra vegum, stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og samþykkt fyrir stjórn og fundarsköp Dalabyggðar.

 

X. Gildistaka

Erindisbréf þetta hefur verið samþykkt í fræðslunefnd og sveitarstjórn Dalabyggðar þann 27. janúar 2009.

 

Fræðslunefnd Dalabyggðar