Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Skólaakstur - reglur


Almennt

Um skólaakstur í Dalabyggð gilda Reglur um skólaakstur í grunnskóla nr. 656/2009 m.s.br.  ásamt eftirfarandi sérákvæðum.

 

Sveitarfélag / skóli

Skólaakstur er skipulagður miðað við þarfir grunnskóladeildar Auðarskóla.  Heimilt er þó að flytja leikskólabörn með skólabílum ef pláss er í bílnum enda lengist dagleg akstursleið skólabíls ekki eða einungis óverulega.

 

Daglegur skólaakstur er samkvæmt skólaakstursáætlun sem skólastjóri vinnur fyrir hvert skólaár í samræmi við kennsluskipan. Fjöldi barna getur verið breytilegur á milli ára. Skólastjóra er heimilt að breyta fyrirkomulagi heimaaksturs þannig að verktaki skuli aka öðrum börnum heim en komu með honum í skóla um morguninn þó þannig að ekki sé um að ræða lengingu viðveru barna í skólabíl.

 

Skipulagi skólaasksturs verður að öllu jöfnu ekki breytt innan skólaárs nema til komi fjölgun / fækkun grunnskólabarna sem nýta skólaakstur.

 

Bílstjórar / verktakar

Bílstjórar / verktakar skulu sýna trúnað um öll mál er þeir kunna að fá vitneskju um í starfi sínu og snerta einstaka nemendur, foreldra þeirra eða aðstandendur.  Komi upp vandamál í skólabíl svo sem vanlíðan, einelti eða stríðni, eða verði bílstjóri var við að eitthvert barnanna eigi í erfiðleikum ber honum að ræða það við skólastjóra.

 

Bílstjóri heldur uppi aga í skólabíl og gætir þess að skólareglum Auðarskóla sé fylgt í bílnum.  Skólabílstjóri sér um að börn setji á sig öryggisbelti.  Bílstjórar skulu vera snyrtilegir til fara.

 

Ekki er heimilt að skipta um bílstjóra skólabíls nema skólastóri sé upplýstur um það með hæfilegum fyrirvara.    Gert er ráð fyrir að verktaki sé að öllu jöfnu bílstjóri en þó er heimilt að semja um annað.   

 

Verktaki  skal sjá til þess að bifreið sú sem notuð er til skólaakstursins uppfylli öll ákvæði laga, reglugerða og settra reglna um gerð, búnað og merkingu sem í gildi eru á hverjum tíma. Kostnað við breytingar sem upp kunna að koma vegna breyttra laga, reglugerða og settra reglna um gerð og búnað hennar, skal eigandi bera sjálfur. Allar bifreiðar sem notaðar eru til að aka nemendum á vegum skólans verða að hafa öryggisbelti í öllum sætum.  Bifreiðar sem flytja leikskólabörn skulu vera með viðurkennda barnabílstóla eftir þörfum  Bifreiðar sem notaðar eru til aksturs á skólabörnum skulu vera snyrtilegar, loftgóðar og reyklausar.

 

Bílstjóri getur tekið ákvörðun um að aka ekki eða að sleppa einhverjum bæjum ef aðstæður eru viðsjáverðar. Slík ákvörðun er tekin í samráði við skólastjóra.   Skólastjóri getur eftir atvikum óskað eftir að skólaakstri sé flýtt eða seinkað vegna veðuraðstæðna.

 

Komu- og brottferðartímar eiga að vera ákveðnir og stundvísi mikilvæg. Bílstjóri skal haga akstri þannig að nemendur komi á tilsettum tíma í skólann, ekki of seint og ekki heldur of snemma til að forðast aukinn biðtíma.  Bílstjórar skulu að jafnaði ekki sinna einkaerindum meðan börnin eru í bílnum né láta slík erindi seinka ferðum.

 

Skólabílar eiga fasta biðstöð á skólalóð og þar er bannað að bakka.

 

Bílstjórar skila leikskólabörnum í umsjá starfsmanns leikskóla eftir að hafa skilað grunnskólabörnum og nær í leikskólabörn í leikskólann áður en grunnskólabörn eru sótt.

 

Verði slys skal skólabílstjóri strax hafa samband við lækni, lögreglu og skólastjóra. Í vondu veðri má bílstjóri ekki sleppa nemendum úr augsýn.

 

Bílstjóri gætir þess eftir mætti að hafa opin farsíma yfir daginn ef breyta þarf áætlun.

 

Farþegar / foreldrar

Foreldrar leikskólabarna þurfa að sækja um pláss í skólabíl með góðum fyrirvara, t.d. að vori fyrir næsta skólaár.

 

Foreldrar leikskólabarna (þar sem ekki eru einnig grunnskólabörn) skulu koma börnum sínum að akstursleið skólabíls.  Hafa skal samráð við bílstjóra um stoppistöð bíls.

 

Nemendur skuli vera tilbúnir til að fara upp í skólabílinn þegar hann kemur í hlað á morgnana.

 

Neysla sælgætis, gosdrykkja, tóbaks og áfengis  er óheimil í skólabílnum.

 

Sýna ber samferðarfólki kurteisi og tillitssemi í skólabílnum.

 

Ef foreldrar hafa áhuga á að senda barn sitt sem "gest" með skólabíl skal ræða þá fyrirætlan við skólabílstjóra og fá samþykki hans fyrir aukafarþega.

 

Starfsmenn Auðarskóla geta nýtt sér ferðir skólabíls að fengnu samþykki skólabílstjóra.

 

Bílstjórar eru ekki skyldugir til að taka aukafarangur svo sem hjól nemenda með í skólabílinn.

 

 

Reglur þessar voru samþykktar af sveitarstjórn Dalabyggðar 19. maí 2011

 

Sveinn Pálsson
Sveitarstjóri